Regulamin sklepu internetowego 

www.parapurka.pl

 

 

1.    Postanowienia ogólne. 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.parapurka.pl

1.2. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox lub Safari; 

1.4. Podane w ofercie ceny są cenami brutto. 

 

2.    Zakupy, płatności i dostawa. 

 

2.1. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę; 

2.2. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy w godzinach ustalonych wcześniej.  

2.3. Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem firmy InPost, kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o podanie danych, adresu dostawy oraz numeru telefonu w formularzu dostawy.  

2.4.   Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

2.4.1.1.           Przelewem na konto:

2.4.1.4.           Osobiście w siedzibie firmy.

2.5.   Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

2.6. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad; 

 

3.      Odstąpienie od umowy.

3.1  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.  poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn. W naszym Sklepie termin na złożenie oświadczenia od odstąpieniu wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3.2  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

3.2.1        wiadomością e-mail, na adres kontakt@parapurka.pl;

3.2.2        w formie pisemnej, na adres Kańkowo 34A 07-320 Małkinia, Polska.

3.2.3        WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY   

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania 

Paulina Parapura

Kańkowo 34A 07-320 Małkinia.

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 r. poz. 827) odstępuje od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa towaru:

Data zakupu:

Data odbioru towaru:

Proszę o dokonanie zwrotu zapłaconej ceny towaru ......... zł.

na numer rachunku bankowego:

 

 

Podpis

 

3.3  Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

3.4  Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy

3.4.1        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (spódnice i sukienki szyte na miarę);

3.5      W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie niż 14 dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu wyżej wymienionym terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3.6      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.

3.7      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.8      Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi kwotę za zakupiony towar. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności bezpośrednio na numer konta bankowego podanego przez Klienta.

3.9      Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.10  Sprzedający nie przyjmuje paczek odsyłanych za pobraniem oraz przesyłek nierejestrowanych.

 

4.    Reklamacja 

 

4.2  Reklamację prosimy zgłaszać na adres email: kontakt@parapurka.pl lub w formie pisemnej na adres Kańkowo 34A, 07-320 Małkinia, Polska.

4.3  WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO  

 

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Paulina Parapura

Kańkowo 34A 07-320 Małkinia.

 

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ......... towar jest wadliwy. Wada polega na ..................... Wada została stwierdzona w dniu ............................. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ........... (słownie: .........) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............ (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto .............* (art. 560 § 1)

 

*niepotrzebne usunąć

 

 

Podpis

 

 

 

4.4  Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie do 14 dni; 

4.5  Reklamowany towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu;

4.6  Koszty związane z odesłaniem towaru, zostaną zwrócone Kupującemu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji oraz przesłaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wysyłkę paczki.

 

5.    Poufność i ochrona prywatności. 

 

5.1  Firma Handlowo-Usługowa Arkadiusz Bonikowski  jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody; 

5.2  Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu. 

 

6.       Postanowienia końcowe.

 

6.1.   Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

6.2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6.3.   Regulamin może zostać zaktualizowany w przypadku dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

6.4.   Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://www.parapurka.pl /regulamin.

6.5   Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

6.6  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

6.7  W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookies można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

 

 

Paulina Parapura

Sklep www.parapurka.pl

 

Warszawa dn. 20.11.2017